தூங்கும் போதும் துரத்தும் நினைவுகள்

தூங்கும் போதும் துரத்தும் நினைவுகள்
காதலனைப் பற்றியது அல்ல!

கள்வர்களைப் பற்றியது
63 லும் வீழ்த்தி விட வேண்டும்!
தூங்கும் போதும் துரத்தும் நினைவுகள் !

0 Response to "தூங்கும் போதும் துரத்தும் நினைவுகள்"

Popular Posts